Teaching Staff

01 Dr. (Mrs.) Shashi Kala Mishra
02 Dr. Manish Gupta
03 Dr. Sanket Verma
04 Dr. Yogesh Chandra Dixit
05 Dr. Rajesh Kumar Srivastava
06 Dr. Arshad Ali
07 Mr Pankaj Srivastava
08 Mr Mohit Srivastava
09 Dr. Kush Kumar Patwa
10 Mrs Reema Sharma
11 Mr Ishan Dwivedi
12 Mrs Sushmita Srivastava
13 Ms Sonali Srivastava M.Com, NET
14 Mr Prashant Singh
15 Ms Komal Jain
16 Ms Richa Pandey
17 Mr Deepak Shukla M.Com, NET
18 Mr Sandeep Kumar
19 Mohd Gayas Ansari
20 Dr. Sayma Samreen
21 Mrs Shivangi Srivastava
22 Ms Shraddha Srivastava
23 Mr Vishal Mishra
24 Mr Vishwadeep Shukla
25 Ms Shainee Srivastava

News Flash